Boek van Hanne Hagenaars Missen als een ronde vorm

Hanne Hagenaars heeft me geïnterviewd voor haar boek Missen als een ronde vorm. The boek is te bestellen bij Art Paper Editions

‘Missen als een ronde vorm’ is een publicatie over kunst als een ‘in memoriam’. De publicatie bevat gedichten, persoonlijke teksten, werken van Hanne Hagenaars en teksten gebaseerd op kunstwerken van anderen. Een boek over verlies, rouwen, missen en rituelen. Hoe kunnen we een overleden dierbare dicht bij ons houden? Aan de hand van specifieke kunstwerken bespreekt Hagenaars de mogelijke manieren waarop iemand kan ‘voortleven’ en de context van dit herdenken. Hoe verhoudt herdenken zich tot ideeën over leven en dood, tot religie, spiritualiteit of de sociale context?

Hanne Hagenaars: “Hoe iemand te herinneren is een onderwerp dat me al lang fascineert. De dood is het grote onbekende in ons leven; iedereen is er een beetje bang voor. De dood maakt de achterblijvers eenzaam, er is verdriet en vaak ontbreekt het aan woorden om over de dood te praten. Verlies en verdriet zijn onzichtbaar, hoe geef je er vorm aan? Hoe zorg je ervoor dat je iemand niet helemaal verliest, hoe houd je hem of haar in leven? Hoe kunnen we rouwen?”

EN

‘The roundness of loss’ is a book on art as an ‘in memoriam’. This publication contains poems, personal texts, works by Hanne Hagenaars and texts based on artworks by others. A book about loss, grieving, missing and rituals. How we can keep a loved one who has died close to us? Using specific artworks, Hagenaars discusses the possible ways a person can ‘live on’ and the context of this commemoration. How does remembrance relate to ideas about life and death, to religion, spirituality or the social context?

Hanne Hagenaars: “How to remember someone is a subject that has fascinated me for a long time. Death is the great unknown in our lives; everyone is somewhat afraid of it. Death makes those left behind lonely, there is grief and those left behind don’t really know what to say, often there is a lack of words to talk about death. Loss and grief are invisible, how do you shape them? How do you make sure you don’t lose someone completely, how do you keep them alive? How can we grieve?”

With the support of Mondriaan fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Jaap Harten fonds.